TIN TỨC
 
Lượt truy cập:  
Đang online:  


 
THÔNG BÁO MỚI
 
Thông báo về việc thay đổi lịch đăng ký học phần HK1 năm học 2015-2016
[Ngày đăng:27/07/2015 6:53:46 AM]

 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải III thông báo việc thay đổi lịch đăng ký học phần và xem thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 như sau.

1.      Thời gian đăng ký chính thức:

-    Từ 8h00’ 27/7/2015 đến 17h00’ 27/7/2015 dành cho sinh viên trình độ Cao đẳng 37, 38 ngành ôtô đăng các môn thực hành thực tập.

-    Từ 20h00’ ngày 27/7/2015 đến 17h00’ ngày 31/7/21015 dành cho sinh viên trình độ Cao đẳng khóa 37, 38 đăng ký tất cả các môn được mở theo kế hoạch. (Riêng HS-SV khóa 39; Cao đẳng nghề khóa 37, 38; Trung cấp chuyên nghiệp khóa 38 nhà trường sẽ đăng ký giúp

2.      Thời gian đóng học phí: 28/7/2015 đến hết ngày 31/7/2015

Chi tiết
Thông báo về việc xem thời khóa biểu - đăng ký học phần HK 1 năm học 2015-2016
[Ngày đăng:18/07/2015 11:10:07 AM]

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT III

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Số:    90    /TB-CĐGTVTIII                                                                       Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về việc xem thời khóa biểu – đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015 - 2016

Kính gửi:  -  Các đơn vị trong trường;

                                    -  Các học sinh – sinh viên (HS-SV).

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải III thông báo việc đăng ký học phần và xem thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 như sau:

1. Thời gian bắt đầu dạy và học học kỳ 1 năm học 2015 - 2016

-  Khóa 38 trở về trước: ngày 03/8/2015 (thứ hai).

-  Khóa 39: ngày 7/9/2015 (trình độ cao đẳng); ngày 14/9/2015 (trình độ Cao đẳng nghề, TCCN).

2. Đăng ký học phần

2.1. Đăng ký đợt 1: Dành cho sinh viên trình độ Cao đẳng khóa 37, 38. (Riêng HS-SV khóa 39; Cao đẳng nghề khóa 37, 38; Trung cấp chuyên nghiệp khóa 38 nhà trường sẽ đăng ký giúp).

-  Nơi đăng ký: trên cổng thông tin http://daotao.hcmct3.edu.vn .

-  Thời gian đăng ký chính thức và đóng học phí: từ ngày 27/7/2015 đến hết ngày 31/7/2015. Xem hướng dẫn đăng ký học phần tại đây

(Sau 17h ngày 31/7/2015 những HS-SV chưa hoàn thành học phí sẽ bị xóa tên khỏi danh sách).

2.2. Đăng ký đợt 2: Dành cho HS-SV các khóa có học phần chưa đạt ở các học kỳ trước nay đăng ký vào học ghép với các học phần của khóa sau đã mở ở đợt 1.

Đối tượng đăng ký trên cổng thông tin http://daotao.hcmct3.edu.vn :

+ SV hệ cao đẳng chính quy từ khóa 34 đến khóa 37.

+ HS-SV hệ cao đẳng nghề và trung cấp chuyên nghiệp từ khóa 35 đến khóa 37.

-  Đối tượng đăng ký tại phòng đào tạo:

+ SV hệ cao đẳng chính quy từ khóa 33 trở về trước.

+ SV hệ cao đẳng liên thông từ khóa 35 trở về trước.

+ HS-SV hệ cao đẳng nghề và trung cấp chuyên nghiệp từ khóa 34 trở về trước.

+ Đăng ký theo mẫu đính kèm. Tải mẩu đính kèm

- Thời gian đăng ký và đóng học phí: từ ngày 10/8/2015 đến hết ngày 13/8/2015.

(Sau 17h ngày 13/8/2015 những HS-SV chưa hoàn thành học phí sẽ bị xóa tên khỏi danh sách).

(HS-SV theo dõi lịch học chi tiết trên cổng thông tin http://daotao.hcmct3.edu.vn)

 

                                                                                  

                                                                                HIỆU TRƯỞNG                                         

       Nơi nhận:

  -  Ban giám hiệu;                                                                                                            (Đã ký)

  -  Mạng nội bô; Website;

  -  Lưu VT.          

                                                                                               TS. Chu Xuân Nam     

Chi tiết
 
TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2009 CHG - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam