TIN TỨC
 
Lượt truy cập:  
Đang online:  


 
THÔNG BÁO MỚI
 
Thông báo Về việc đăng ký bổ sung học phần học kỳ I năm học 2015-2016
[Ngày đăng:2015-08-05 9:19:39 PM]

 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT III                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

                                                                      

       Số:    96      /TB-CĐGTVTIII                        Tp. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 8  năm 2015

 

                                                                         THÔNG BÁO

                     Về việc đăng ký bổ sung học phần học  kỳ I năm học 2015-2016

 

                                    Kính gửi:  Quý thầy, cô;

                                                      Học sinh - Sinh viên (HS-SV) các lớp.

 

            Nhà trường thông báo về việc đăng ký bổ sung học phần học kỳ I năm học 2015-2016 như sau:

I.       Các lớp học phần:

-         Hủy một số lớp học phần có sĩ số sinh viên đăng ký dưới 10 trong học kỳ I năm học 2015-2016 (có bảng danh sách các lớp học phần bị hủy đính kèm). 

-         Nhà trường tiếp tục cho HS-SV đăng ký bổ sung vào các lớp học phần từ 10h00’ngày 6/8/2015 đến 23h00’ ngày 13/8/2015.

II.  Thời gian đóng học phí:

-         Từ ngày 6/8/2015 đến 11h00 ngày 14/8/2015 ( áp dụng đối cho tất cả HS-SV các trình độ: cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp)

(Sau 11h ngày 14/8/2015 những HS-SV chưa hoàn thành học phí sẽ bị xóa tên khỏi danh sách)

-         Những HS-SV đã đăng ký và đóng học phí ở các lớp học phần bị hủy, nhà trường sẽ cấn trừ học phí đó vào các học phần HS-SV đăng ký sau.

            Đề nghị các em HS-SV thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                       

            Nơi nhận:

                        -   Như kính gửi                                                                                                               (Đã ký)

               -   Ban giám hiệu;                                                        

-   Mạng nội bộ; Website;                                            

-   Lưu VT, ĐT.                                                                              

                                                                                                    TS. Chu Xuân Nam

Chi tiết
Thông báo xem lịch thi HK 2 năm học 2014-2015 và HK3 (HK hè) năm học 2014-2015
[Ngày đăng:2015-08-04 5:50:51 PM]

  Thông báo đã có lịch thi:

-  Lịch thi lần 2 HK 2 năm học 2014-2015

-  Lịch thi học lại lớp riêng HK 2 năm học 2014-2015

-  Lịch thi học lại  lớp riêng HK3 (HK hè) năm học 2014-2015

Đề nghị tất các SV-HS vào trang cá nhân - cổng thông tin đào tạo: http://daotao.hcmct3.edu.vn xem lịch thi chi tiết. Hướng dẫn xem lịch thi

Ghi chú: Riêng các SV-HS đăng ký học lại ghép(giải quyết theo đơn) Vd: khóa 31, 32, 33... Liên thông khóa L35....

Tải lịch thi tại đây: Lich thi hoc lai HK02 - 2014-2015.xlsLich thi hoc lai HK3(HK he) - 2014-2015.xls

Chi tiết
Thông báo về việc xem thời khóa biểu - đăng ký học phần HK 1 năm học 2015-2016
[Ngày đăng:2015-07-18 11:10:07 AM]

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT III

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Số:    90    /TB-CĐGTVTIII                                                                       Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về việc xem thời khóa biểu – đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015 - 2016

Kính gửi:  -  Các đơn vị trong trường;

                                    -  Các học sinh – sinh viên (HS-SV).

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải III thông báo việc đăng ký học phần và xem thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 như sau:

1. Thời gian bắt đầu dạy và học học kỳ 1 năm học 2015 - 2016

-  Khóa 38 trở về trước: ngày 03/8/2015 (thứ hai).

-  Khóa 39: ngày 7/9/2015 (trình độ cao đẳng); ngày 14/9/2015 (trình độ Cao đẳng nghề, TCCN).

2. Đăng ký học phần

2.1. Đăng ký đợt 1: Dành cho sinh viên trình độ Cao đẳng khóa 37, 38. (Riêng HS-SV khóa 39; Cao đẳng nghề khóa 37, 38; Trung cấp chuyên nghiệp khóa 38 nhà trường sẽ đăng ký giúp).

-  Nơi đăng ký: trên cổng thông tin http://daotao.hcmct3.edu.vn .

-  Thời gian đăng ký chính thức và đóng học phí: từ ngày 27/7/2015 đến hết ngày 31/7/2015. Xem hướng dẫn đăng ký học phần tại đây

(Sau 17h ngày 31/7/2015 những HS-SV chưa hoàn thành học phí sẽ bị xóa tên khỏi danh sách).

2.2. Đăng ký đợt 2: Dành cho HS-SV các khóa có học phần chưa đạt ở các học kỳ trước nay đăng ký vào học ghép với các học phần của khóa sau đã mở ở đợt 1.

Đối tượng đăng ký trên cổng thông tin http://daotao.hcmct3.edu.vn :

+ SV hệ cao đẳng chính quy từ khóa 34 đến khóa 37.

+ HS-SV hệ cao đẳng nghề và trung cấp chuyên nghiệp từ khóa 35 đến khóa 37.

-  Đối tượng đăng ký tại phòng đào tạo:

+ SV hệ cao đẳng chính quy từ khóa 33 trở về trước.

+ SV hệ cao đẳng liên thông từ khóa 35 trở về trước.

+ HS-SV hệ cao đẳng nghề và trung cấp chuyên nghiệp từ khóa 34 trở về trước.

+ Đăng ký theo mẫu đính kèm. Tải mẩu đính kèm

- Thời gian đăng ký và đóng học phí: từ ngày 10/8/2015 đến hết ngày 13/8/2015.

(Sau 17h ngày 13/8/2015 những HS-SV chưa hoàn thành học phí sẽ bị xóa tên khỏi danh sách).

(HS-SV theo dõi lịch học chi tiết trên cổng thông tin http://daotao.hcmct3.edu.vn)

 

                                                                                  

                                                                                HIỆU TRƯỞNG                                         

       Nơi nhận:

  -  Ban giám hiệu;                                                                                                            (Đã ký)

  -  Mạng nội bô; Website;

  -  Lưu VT.          

                                                                                               TS. Chu Xuân Nam     

Chi tiết
 
TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2009 CHG - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam